Vietnamese Community Information

 

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 6, 2017 

 

1.  Thứ Sáu ngày 2 tháng 6 - Thứ sáu đầu tháng có Thánh Lễ 7:30 tối. 

2.  Thứ Bẩy ngày 3 tháng 6  - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7:00 giờ chiều.  Ngày giới thiệu Hội Đoàn trong Giáo Xứ 6:00 giờ chiều - 8:30 tối ở sau nhà thờ.
 
3.  Chúa Nhật ngày 4 tháng 6 - HCBM và Đoàn LMTT sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3:00 giờ chiều tại phòng A và phòng 7.
 
*** HCBM sẽ có bầu lại Hội trưởng cho nhiệm kỳ 2017-2020

4. Chúa Nhật ngày 4 tháng 6 -  Parish Ministry Fair cho toàn thể Giáo Xứ CCL. Bốn Thánh lễ buổi sáng từ 7:00 giờ sáng đến 2:00 giờ trưa.
 
5. Chúa Nhật ngày 18 tháng 6 - Mừng ngày lễ hiền phụ "Father's Day"
 
 ** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
 
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối

Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).
 

 

Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!