Vietnamese Community Information

 

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 9, 2017 

 

1.  Thứ sáu đầu tháng ngày 1 tháng 9 - Thánh lễ Vn lúc 7 giờ 45 tối.

2.  Thứ bẩy đầu tháng ngày 2 tháng 9 - Thánh Lễ lúc 7:00 giờ chiều. 

3.  Chúa Nhật ngày 3 tháng 9 -  HCBM sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3:00 giờ đến 4 giờ  chiều tại nhà thờ trong phòng trẻ em (vì các phòng học chưa sửa chữa xong) 

4.  Thứ Sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017  -Thánh Lễ Giỗ thứ 15 của Đức Khả Kính Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối tại Thánh Đường Chúa Thánh Linh (Holy Spirit Church). 

                Địa Chỉ:  2725 55th Street
                             San Diego,  Ca. 92105

5. Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7.

6. Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8 - 9 giờ tối
    Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
    Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
    Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
    Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
    Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).


 

Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!