PLEASE NOTE - PUBLIC DAILY OR WEEKEND MASSES WILL BE HELD OUTSIDE. THIS IS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. DAILY MASS IS STREAMED AT 8:30 AM & 5:30 PM ON WEBSITE & FACEBOOK
Read more

Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng và Thêm Sức


Chương trình Giáo Lý Dự Tòng và Thêm Sức là một khóa học dành cho những người trưởng thành muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo để gia nhập Giáo Hội, cũng như quý anh chị em tín hữu muốn cập nhật những hiểu biết về Đức Tin Công Giáo.

Giờ học vào mỗi thứ Tư hàng tuần, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Khóa học bắt đầu vào tuần đầu tháng 9 hàng năm, và kết thúc vào trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm sau, bao gồm bốn giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Loan báo Tin Mừng
 • Giai đoạn 2: Giáo Lý Dự Tòng
 • Giai đoạn 3: Thanh luyện và Soi sáng (trong Mùa Chay)
  • Lãnh nhận các Bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể trong Đêm Vọng Phục Sinh
 • Giai đoạn 4: Sống Mầu Nhiệm Trong Đức Tin

Ban Phụ Trách:

LM. Phạm Minh Cường   858-271-0207 x1202
Phan Huy Thông            858-444-7478
Nguyễn Khánh Thuận     858-602-9895
Nguyễn Thanh Lượng     858-693-8081

 


Rite of Christian Initiation of Adults (in Vietnamese)

The Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) is for people who want to become Catholic, as well as those who are Catholic and want to update their knowledge about Catholic Faith.

Weekly study sessions in Vietnamese are scheduled on Wednesday evenings, from 7:00pm to 9:00pm. The Vietnamese RCIA program usually begins from the first week of September each year, and concludes before the Pentecost in the following year. It includes four phases:

 • Phase 1: Pre-Catechumenate, Inquiry, Pre-Evangelisation
 • Phase 2: Catechumenate
 • Phase 3: Period of Purification and Enlightenment (Lenten Period)
  • Reception of the sacraments of Baptism, Confirmation, and Eucharist at the Easter Vigil
 • Phase 4: Mystagogy: Entering deeper into the Mysteries

RCIA Team Members:  

Fr. Cuong Minh Pham      858-271-0207 x1202
Thong Huy Phan             858-444-7478
Thuan Khanh Nguyen       858-602-9895
Luong Thanh Nguyen       858-693-8081
 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!